اداره کل تامین اجتماعی قم (جدید)
اداره کل تامین اجتماعی قم (جدید)
متراژ زمین
: ١٣٨٠
متراژ زیربنا
٤٤٠٣
شهر
قم
سال اتمام طراحی
١٣٨٢