مدیریت درمان و اسناد پزشکی و سالن اجتماعات سمنان
مدیریت درمان و اسناد پزشکی و سالن اجتماعات سمنان
متراژ زمین
٩٣٧٢
متراژ زیربنا
٩٠١٢/٣٧
شهر
سمنان
سال اتمام طراحی
آذر ٨٧