تهران، میدان گلها، بلوار گلها، نبش کوچه دیدگان، پلاک ٢ - کد پستی: ١٤١٣٨٣٤٥٦١
تلفن: ٨٨٠٢٨٠٥٣ - ٨٨٠٢٦٦٨٥ - ٨٨٠٠٣٠٥١ - ٨٨٠٠٤٠٥٥