سایر نمـــونه کارها

مشاوره

انجام خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مهندسی از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از مهندسین مجرب، رویه های کارآمد، ابزارهای پیشرفته و پیروی از الگوهای بین لمللی ارزیابی نتایج مربوط در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی.

طراحی

انجام کلیه خدمات مرتبط با طراحی های تخصصی مهندسی، از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین، با پیروی از آخرین استانداردهای بین المللی، در جهت تامین نیاز ها و خواست های جاری در چرخه حیات پروژه، از جانب کارفرما تا دیگر ذی النفعان، با رویکرد دستیابی به حداکثر هماهنگی میان فرهنگ، محیط زیست و کارایی عملکردی واقتصادی. این خدمات در غالب طراحی مفهومی، طراحی مقدماتی(فاز یک) و طراحی پیشرفــــته (فاز دو)  و متره برآورد ارائه می شود.

نظارت

انجام کلیه خدمات مرتبط با نظارت بر محتوا، رویه و نتایج حاصل از اجرا طرح های مهندسی ساختمان؛ با رویکرد دقت، ایمنی و سلامت در جهت تامین اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی کارفرمایان محترم. خدمات نظارت در غالب، نظارت عالیه و گارگاهی ارائه می شود.

مطالعات

انجام خدمات مطالعات مهندسی از مقیاس ساختمان تــا سرزمین در جهت تعیین اهداف مناسب، متناسب و به موقع برای پروژه ها و تضمین دستیابی به راهکارهای کار آمد، روزآمد و اقتصادی برای چرخه حیات پروژه. بر اساس روش شناسی مورد توافق، مطالعات به منظور تعیین اهداف پروژه ها و امکان سنجی پــروژه ها که شامل: ارزیابی فنی، محیطی، اقتصادی و مهندسی ارزش می باشد، صورت می پذیرد.
با مهندسان مشاور خانه سازی ایران بیشتر آشنا شوید!