بخش جدید ICU بیمارستان میلاد تهران
متراژ زمین (متر)
1,300
متراژ زیربنا (متر)
1,300
شهر
تهران
سال اتمام طراحی
1385
شعبه تامین اجتماعی کیاشهر
متراژ زمین (متر)
670
متراژ زیربنا (متر)
1,013
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
1392
مرکز اسناد پزشکی استان گیلان رشت
متراژ زمین (متر)
2,100
متراژ زیربنا (متر)
1,830
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
1380
پروژه شماره ٤
متراژ زمین (متر)
متراژ زیربنا (متر)
شهر
سال اتمام طراحی
مدیریت درمان و اسناد پزشکی و سالن اجتماعات سمنان
متراژ زمین (متر)
9,372
متراژ زیربنا (متر)
9,012
شهر
سمنان
سال اتمام طراحی
آذر 87
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
0
شهر
سال اتمام طراحی
اداره کل، اسناد پزشکی و مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر
متراژ زمین (متر)
2,785
متراژ زیربنا (متر)
7,420
شهر
بوشهر
سال اتمام طراحی
1380
شعبه تامین اجتماعی خمام
متراژ زمین (متر)
1,891
متراژ زیربنا (متر)
1,019
شهر
گیلان
سال اتمام طراحی
1381
پروژه شماره ١٠
متراژ زمین (متر)
متراژ زیربنا (متر)
شهر
سال اتمام طراحی
سازمان تامین اجتماعی کل استان سیستان و بلوچستان شعبه میرجاوه
متراژ زمین (متر)
0
متراژ زیربنا (متر)
1,014
شهر
میرجاوه
سال اتمام طراحی
92
سایر نمـــونه کارها

مشاوره

انجام خدمات مشاوره تخصصی در زمینه مهندسی از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، با بهره گیری از مهندسین مجرب، رویه های کارآمد، ابزارهای پیشرفته و پیروی از الگوهای بین لمللی ارزیابی نتایج مربوط در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی.

طراحی

انجام کلیه خدمات مرتبط با طراحی های تخصصی مهندسی، از مقیاس ساختمان تا آمایش سرزمین، با پیروی از آخرین استانداردهای بین المللی، در جهت تامین نیاز ها و خواست های جاری در چرخه حیات پروژه، از جانب کارفرما تا دیگر ذی النفعان، با رویکرد دستیابی به حداکثر هماهنگی میان فرهنگ، محیط زیست و کارایی عملکردی واقتصادی. این خدمات در غالب طراحی مفهومی، طراحی مقدماتی(فاز یک) و طراحی پیشرفــــته (فاز دو)  و متره برآورد ارائه می شود.

نظارت

انجام کلیه خدمات مرتبط با نظارت بر محتوا، رویه و نتایج حاصل از اجرا طرح های مهندسی ساختمان؛ با رویکرد دقت، ایمنی و سلامت در جهت تامین اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی کارفرمایان محترم. خدمات نظارت در غالب، نظارت عالیه و گارگاهی ارائه می شود.

مطالعات

انجام خدمات مطالعات مهندسی از مقیاس ساختمان تــا سرزمین در جهت تعیین اهداف مناسب، متناسب و به موقع برای پروژه ها و تضمین دستیابی به راهکارهای کار آمد، روزآمد و اقتصادی برای چرخه حیات پروژه. بر اساس روش شناسی مورد توافق، مطالعات به منظور تعیین اهداف پروژه ها و امکان سنجی پــروژه ها که شامل: ارزیابی فنی، محیطی، اقتصادی و مهندسی ارزش می باشد، صورت می پذیرد.
با مهندسان مشاور خانه سازی ایران بیشتر آشنا شوید!